UGT Vigo

traballadores de Vigo e comarca

UXT esixirá as mesmas garantías para todos os traballadores, subcontratados ou non

Acabar coas bonificacións á contratación das empresas, financiar os gastos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social desde os *PGE (como o resto dos ministerios) e non desde o propio sistema, e destopar as bases de cotización. Tres medidas que, para UGT, aforrarían 15.500 millóns de euros á Seguridade Social e poderían acabar co seu déficit, que o Goberno do PP foi aumentando durante estes anos coas súas políticas. Medidas urxentes que se deberían debater de maneira inmediata no seo do Pacto de Toledo co fin de racionalizar e equilibrar o sistema e asegurar o benestar dos nosos pensionistas e traballadores.

Desde a chegada do PP ao Goberno do noso país, no ano 2011, o desequilibrio nas contas da Seguridade Social ha aumentado exponencialmente. O déficit no ano 2010 era de 65 millóns, mentres que, tras as medidas de recorte impostas polo PP, centradas na reforma laboral de 2012 e a reforma das pensións en 2013, o déficit do sistema foi de 17.982 millóns de euros en 2013; 13.557 millóns en 2014; e 16.514 millóns de euros en 2015. Ademais, de 2007 a 2015 os cotizantes descenderon en case dous millóns de persoas.

Durante estes anos de mandato, o Goberno foi lastrando e consumindo o Fondo de Reserva, do que dispuxo de maneira crecente desde 2012, sen prever as súas disposicións nin dotar *presupuestariamente os fondos dispostos, o que producirá o seu esgotamento a finais de 2017.

Neste marco de situación deficitaria do sistema de Seguridade Social, o Executivo expón a súa reforma das pensións en 2013, co único obxectivo de recortar e non soster nin apostar polo futuro do sistema de pensións.

Para a Unión Xeral de Traballadores, hai tres medidas fundamentais que posibilitarían acabar co déficit que existe na Seguridade Social:

 

-Acabar coas bonificacións á contratación das empresas con cargo á Seguridade Social. Desde 2014, o Goberno foi aumentando o orzamento destinado a estas bonificacións en máis de 400 millóns de euros, e as reducións en cotizacións sociais en máis de 200 millóns de euros entre 2015 e 2016. Para este ano, destínanse entre bonificacións e reducións ás cotizacións sociais máis de 3.700 millóns de euros que supoñen unha transferencia de renda ás empresas desde a caixa da seguridade social.

Os incentivos á contratación non xeran emprego, limítanse a producir unha redución dos custos laborais dos contratos bonificados e, como máximo, facilitan o desprazamento ou substitución duns traballadores por outros. Ademais, unha vez que finalizan as axudas, o empresario opta, en moitos casos, por desfacerse do traballador con contrato bonificado.

-Financiar os gastos en materia de Seguridade Social do Ministerio desde os Orzamentos Xerais do Estado (PGE), como o resto. As contas da Seguridade Social soportan todos os gastos necesarios para o mantemento do persoal e outros gastos e investimentos en materia da Seguridade Social do Ministerio, algo que segundo UGT, poderíase equiparar ao resto de ministerios pois coa situacion actual deficitaria resulta totalmente irresponsable.

Para 2016, os gastos de persoal ascenden a case 2.500 millóns de euros, ao que hai que engadir os gastos de bens e servizos, case 1.500 millóns, e os correspondentes a investimentos reais, un total de 223.618 euros. Por todo iso, podemos concluír que o custo por mantemento do propio ministerio é de 4.000 millóns de euros, que soportan integramente as contas da Seguridade Social e que deberían financiarse a cargo dos PGE.

-Destopar as bases de cotización. Para UGT, é inxusto que anualmente o sistema de bases de cotización e pensión máxima establecidos deixen millóns sen cotizar. A base máxima de cotización este ano é de 3.642 euros ao mes, polo que todo o que se gañe por encima desa cantidade non cotiza á Seguridade Social. Con iso, cada ano rexístranse máis de 26.000 millóns de euros de bases salariais sen cotizar que, segundo estimacións do sindicato, supoñerían unha achega ao sistema de 7.735 millóns de euros adicionais.

Con estas tres medidas, a Seguridade Social habería ingresado este ano 15.500 millóns de euros máis, cifra próxima ao déficit do sistema no último ano. A isto hai que engadir que a taxa de cobertura por desemprego foi descendendo tamén ano a ano, ata o 55,8% actual. Se se mantivo no 78,4% do ano 2010, habería 2.969 millóns de euros máis en concepto de cotizacións sociais derivadas do desemprego, que xunto aos 15.500 millóns de euros supoñerían acabar co déficit da Seguridade Social, que o sistema tivese superávit e que non fixese falta recorrer ao Fondo de Reserva.

Por iso, UGT urxe a asumir de maneira urxente estas propostas así como a abordar no seo do Pacto de Toledo un sistema de financiamento de todas as pensións sustentable e de futuro, que aumente os ingresos da Seguridade Social a través do financiamento con impostos, tal e como expomos desde UXT. O noso obxectivo é restablecer o equilibrio do sistema e así ter unha Seguridade Social sen déficit.

Propostas que buscan facer sustentable e fortalecer o sistema de pensións, co fin de que os pensionistas de hoxe e os do futuro teñan asegurado o seu benestar e un nivel de vida aceptable.

 

 

 

O Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego do sindicato e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá.

 

R/ García Barbón, 67             36201 Vigo
Teléfono: 986443428
Fax: 986228926
Email:  ugtvigo@galicia.ugt.org

Delegación

UGT Porriño

​Antonio Palacios, s/n
36400-Porriño
986336552

UGT Vigo nas RRSS

 

        

 

 V igo_2017_FomentoAsoc.jpg

 

Vigo_2017_FomentoEmp.jpg

 

PAE_ACTIVIGO_2017.jpg

 

 

 

Videos da UGT

 

únete a nós

Facebook