UGT Vigo

e comarca

A Inspección de Traballo da a razón a UGT no asunto das subcontratas de Amazon

Unión Xeral de Traballadores vén denunciando graves irregularidades de empresas subcontratadas por Amazon na plataforma loxística do Porriño (Vigo) para o transporte e distribución dos seus envíos. O Sindicato alertou en innumerables ocasións dos abusos constantes que sofren os traballadores destas subcontratas e, en consecuencia, presentou varias denuncias ante a Inspección de Traballo nos últimos meses. Unha delas debeuse ao tipo de contratación empregada en relación ao volume de contratos temporais e céntrase na empresa Typsa Delivery, aínda que non sería a única se extrapolamos esta realidade que UGT denuncia a un contexto nacional.

Neste sentido, a Inspección de Traballo deulle a razón a UGT-Vigo en resposta a unha das denuncias presentadas polo Sindicato polo tipo de contratación empregada pola citada empresa subcontratada por Amazon na súa base do Porriño (a única en toda Galicia ).

Análise da resolución da Inspección de Traballo

Entre os argumentos expostos, céntrase nas normas de goberno, que insisten na necesidade de coincidir cunha identificación suficiente do traballo e servizo que se usa como causa de temporalidade. E, por suposto, que esta obra ou servizo que constitúe a causa do obxecto, mesmo cando coincida coa actividade propia da empresa, ten que presentar a súa propia autonomía e substantividade, non podendo recorrer á fórmula contractual escollida nos respectivos contratos baixo exame.: “Servizo Amazon para a distribución local das rutas planificadas en Vigo, centro Amazon Vigo”.

Como a empresa Typsa Delivery ten como actividade recoñecida o transporte de mercadorías, e no centro de traballo de Vigo, o volume total da estrutura de capital humano que a compón baséase en contratos temporais, e isto segundo o comunicado Mercantil debido á súa ligazón á temporalidade do contrato comercial asinado co cliente e que implica o servizo prestado. Isto contradí o sentido da norma cando fala da excepcionalidade desta modalidade contractual en comparación co contrato indefinido que é o contrato de traballo privilexiado no sistema xurídico laboral español e que é o que articula a actividade e serve como asemblea ás circunstancias valoradas formal e causalmente na lei para xustificar a contratación temporal.

A doutrina decidiuse sobre a necesidade de autonomía e substantividade adecuada para concorrer ao servizo prestado dentro da actividade da empresa. O seu contido, en canto ao detalle da causa que o xustifica e supón o seu obxecto, debe especificarse e identificarse suficientemente, con precisión e claridade. E tamén neste sentido, o Tribunal Supremo, a Sala do Social, ditaminou amplamente, ver as sentenzas de 2010, do 9 e 29 de abril.

Xurisdicción

A sala de plenos do Tribunal Supremo suscita a ilegalidade de recorrer á contratación temporal cando a actividade da empresa é prestar servizos a terceiros e, polo tanto, desenvolve relacións comerciais cos destinatarios destes servizos a través dos contratos oportunos. Ve inxustificado o uso da contratación temporal e "que unha empresa apoie a esencia da súa actividade nunha forza de traballo suxeita ao réxime de relacións laborais de indeterminación".

Contrato de obra e servizo: o máis utilizado en España

A modalidade do contrato por obra ou servizo é, no noso país, a que ten un maior uso e, por iso, non podemos baleirala do seu contido legalmente avaliado. Polo tanto, é aconsellable volver á definición do contrato de obra ou servizo no art. 15.1 a) ET, que enfatiza a autonomía e sustantividade dentro da actividade da empresa, para apreciar que en actividades como as descritas non é posible seguir aceptando nin autonomía nin substantividade porque o obxecto do contrato é, precisamente, o ordinario, actividade regular e básica da empresa.

Como é unha empresa que ofrece servizos a terceiros e desenvolve a súa actividade esencial contratando con eles, non é lóxico soster que a maior parte desa actividade ten o carácter excepcional que o contrato de obra ou servizo pretende servir.

A maior ou menor duración da cesión do Cliente non pode vincularse á nota temporal deste tipo de contratos de traballo e, no mesmo sentido, o Tribunal Supremo pronuncia na sentenza xa indicada 1137/20.

A duración determinada do contrato de traballo por obra ou servizo dunha duración determinada, estaría xustificada pola particularidade da obra ou servizo, na medida en que poida definirse e delimitarse claramente con respecto ao volume ordinario ou habitual e xurdir, precisamente porque disto, como elemento destacado e non permanente respecto ao ritmo da actividade da empresa.

Nada diso se pode afirmar cando toda a actividade empresarial consiste precisamente no desenvolvemento de servizos para terceiros. Estes, como tales, estarán suxeitos a unha duración determinada tendo en conta o nexo contractual establecido coa empresa cliente, pero esa delimitación temporal na súa execución non pode impregnar a duración da relación laboral do persoal da empresa se non cumpren o estritas notas da arte 15.1 a) ET.

Dende UGT celebramos a resolución por parte da Inspección de Traballo e reafirmamos a necesidade de actuar sobre as irregularidades e as pésimas condicións de traballo que sofren os traballadores vinculados a plataformas como Amazon, entre outras.

Estamos en:

R/ García Barbón, 67             36201 Vigo

Teléfono: 986443428
Fax: 986228926
Email:  ugtvigo@galicia.ugt.org

Delegación

UGT Porriño

​Antonio Palacios, s/n
36400-Porriño
986336552

 

Enlace as webs das Federacións:
 
 

 

 

UGT Vigo nas RRSS

 

        

 

 V igo_2017_FomentoAsoc.jpg

 

Vigo_2017_FomentoEmp.jpg

 

PAE_ACTIVIGO_2017.jpg

 

 

 

Facebook